საწვავის სირთულეები, რომლებსაც ავია გადამყიდველებმა შეიძლება წააწყდნენ კერძო თვითმფრინავზე მოგზაურობის ყველაზე აქტიურ ფაზაში  მდგომარეობს საწვავის დეფიციტში, ჩამოტვირთვის დაყოვნებაში (განსაკუთრებით აეროპორტის მუშაობის პიკურ პერიოდებში), არასტაბილურ ფასწარმოქმნაში, გადახდასთან დაკავშირებულ პრობლემებში და მოსაკრებლების არაზუსტ ოდენობაში, რომელიც დაკავშირებულია ზედნადებში არასაიმედო ან არარსებულ ინფორმაციასთან.ინფორმაციასთან.მნიშვნელოვან წილად ასეთი პრობლემები შეიძლება იქნას აცილებული სათანადო დაგეგმარების და დოკუმენტების ხელმოწერამდე დეტალური შესწავლის შემთხვევაში. თუ წარმოიშვება ჩავარდნა, მიმართეთ მომსახურების გარეშე პროვაიდერს ან მიწისზედა ადგილობრივ ოპერატორს – ეს სპეციალისტები დაგეხმარებიან გადაწყვეტილების მოძიებაში.
  1. საავიაციო საწვავის ბარათის გამოყენება ჩვეულებრივ უფრო მისაღებია, ვიდრე გადახდა საკრედიტო ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით
საწვავის ბარათი კონტრაქტით (რომელსაც აგრეთვე უწოდებენ საწვავის წიგნაკს ან საავიაციო საწვავის წიგნაკს) მისაღებია მათთვის, ვისაც სურს საწვავის მიღება შეღავათიან ღირებულებით. ზოგიერთ ადგილებში საკონტრაქტო საწვავი შეიძლება მიუწვდომელი იყოს საწვავის ბარათით და ავია გადამზიდველს ან კერძო თვითმფრინავის მფლობელს შეუძლება სთხოვონ  გადაიხადონ საწვავ-საპოხი მასალის ღირებულება ჩვეულებრივი საკრედიტო ბარათით, თუ კრედიტი არ იყო ორგანიზებული წინასწარი შეტყობინებით. მოშორებული რეგიონების ზოგიერთ აეროპორტებში შეიძლება არ მიიღონ გადახდისათვის ნაღდი ფულადი სახსრები. თუ საკონტრაქტო გაწყობის ბარათი არ მიიღება, თქვენ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ გარეშე მიმწოდებელს ან მიწისზედა მომსახურების ოპერატორს კრედიტის გაგრძელების თაობაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ უნდა მიაღწიოთ წინასწარ შეთანხმებას.
  1. ყოველთვის იქონიეთ თან საწვავის ჩამოტვირთვის ასლები
შეინახეთ ასლები საწვავის ჩამოტვირთვის შესახებ თქვენი კერძო თვითმფრინავის ბორტზე. ამ დოკუმენტის არსებობა იძლევა გარანტიას, რომ ეკიპაჟის წევრებს ეცოდინება მიმწოდებელზე, რომელმაც უნდა გამართოს საჰაერო ხომალდი. კიდევ ერთი უპირატესობა – თქვენ ყოველთვის უნდა წარმოადგინოთ დოკუმენტი, თუ მიმწოდებელი ან გამმართველი დაკარგავს თავის ასლს. თუმცა ინდა იცოდეთ, რომ ყველა მიმწოდებელი არ იღებს ასლს ავია გადამზიდველისაგან და ურჩევნიათ მისი მიღება უშუალოდ საკონტრაქტო საწვავის პროვაიდერისაგან, ამიტომ უმჯობესია დაადასტუროთ, რომ მიმწოდებელმა გააგზავნა ეს რელიზი წინასწარ.
  1. მიიღეთ ზომები, რათა შეარბილოთ პრობლემები, რომლებსაც თქვენ შეიძლება წააწყდეთ საწვავის მარაგების შევსებისას
ზოგიერთი სირთულეები, რომლებსაც თქვენ შეიძლება წააწყდეთ საწვავის მარაგების შევსების მცდელობისას, მდგომარეობს საწვავის უკმარისობაში, მის დაბალ ხარისხში, საწვავის გამამრთველების გაფიცვაში ან  ჩამოტვირთვის შეყოვნებაში კერძო თვითმფრინავების დიდი რაოდენობის (რომლებსაც აგრეთვე ესაჭიროებათ საწვავ-საპოხი მასალები) არსებობის გამო. რისკების შესამცირებლად საუკეთესო გამოსავალი არის განახლებული მონაცემების მიღება შემდეგ დანიშნულების ადგილში სიტუაციის თაობაზე. გარდა ამისა თქვენ შეგიძლიათ სთხოვოთ გარეშე პროვაიდერს, მიწისზედა მომსახურების ოპერატორს ან საწვავის მიმწოდებელს დაგიკავშირდეთ თქვენ რაიმე გართულებების წარმოშობისას, როგორიცაა მუშაკების გაფიცვა ან საწვავ-საპოხი მასალის დეფიციტი. სხვა პრობლემა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას – არასანქცირებული მიმწოდებლისთვის ნებართვის გაცემა თქვენი კერძო თვითმფრინავის გაწყობაზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საწვავის ღირებულების განმეორებითი გადახდა აეროპორტში. ამის თავიდან ასაცილებლად გაწყობამდე დარწმუნდეთ, რომ მიმწოდებლის დასახელება შეესაბამება იმ დასახელებას, რომელიც მითითებულია ჩამოტვირთვის ზედნადებში.
  1. დააზუსტეთ იმ გადასახადების ოდენობა, რომელიც თქვენ უნდა გადაიხადოთ საწვავის შეძენისათვის
რიგი საერთო მოსაკრებელი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას საწვავის გაწყობისთვის, შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს (დღგ), გადასახადს მინერალურ საწვავზე, გაერთიანებულ გადასახადს გაყიდვებიდან, გადასახადს საქონლისა და მომსახურებიდან, ფედერალურ აქციზურ მოსაკრებელს (აშშ), კანადის აქციზურ მოსაკრებელს (კანადა), აეროპორტის მოსაკრებელს, გადასახადს წყალბადის გამოფრქვევაზე, გადასახადს გაყიდვებიდან, სანავიგაციო მოსაკრებლებს გადაფრენაზე და დაჯდომაზე და ა. შ., და ამ გადასახადების ნაწილი ვარირებს რეისის ტიპიდან გამომდინარე და აგრეთვე იმის გათვალისწინებით არის თუ არა საჰაერო ხომალდი რეგისტრირებული იმ ქვეყნის საგადასახადო ორგანოში, რომელშიც ხდება გაწყობა.
  1. იცოდეთ თუ რა დოკუმენტები უნდა გქონდეთ თან, რათა თავი აარიდოთ საავიაციო საწვავის გადასახადების გადახდა
ჩარტერულ (არარეგულარულ კომერციულ) ავია გადამზიდველებს უნდა ჰქონდეს თან ექსპლუატანტის სერტიფიკატის ან ავია გადამზიდველის სერტიფიკატის ასლები. ამ დოკუმენტების ასლები უნდა დატოვოთ იმ ქვეყნებში, სადაც მოხდა გაწყობა, რათა განთავისუფლდეთ საწვავ-საპოხი მასალის გადასახადისაგან. გაწყობამდე წარუდგინეთ სერტიფიკატების ასლები საწვავის გამწყობს და დარწმუნდით, რომ ეს ინფორმაცია შეტანილია საწვავის ბარათში. საწვავის ბილეთის ხელმოწერის შედავება შემდეგ ხარჯებთან დაკავშირებით ძალიან რთულია. ზოგიერთ ქვეყანაში კერძო არაკომერციული ავია გადამზიდველები შეიძლება განთავისუფლებულ იქნან  დღგ-ს გადასახადისაგან, თუ ისინი ახორციელებენ საქმიან გადაფრენას (არა დასვენების მიზნით) და გადასახადის გამოყენების ფაქტი დამოკიდებული იქნება შემდეგ დანიშნულების პუნქტზე. ამიტომ, თუ თქვენ მიფრინავთ მივლინებაში კერძო თვითმფრინავის ბორტზე, საგადასახადო იდენტიფიკატორის წარმოდგენა დაგეხმარებათ დღგ-ს გადასახადისაგან განთავისუფლებაში. საწვავის ბილეთის ხელმოწერამდე დარწმუნდით, რომ ფასიდან გამოკლებულია დღგ (თუ მისგან განთავისუფლება შესაძლებელია), და აუცილებლად გააკონტროლეთ სწორი აღნიშვნები შესაბამის ველებში (მაგალითად, კერძო ბიზნესი ან პირადი დასვენება). საწვავის ბილეთის ხელმოწერის შემდეგ აგრეთვე ძალიან რთული იქნება ხარჯებში შედავება.დასკვნასაერთაშორისო გადაფრენების დროს ჩვეულებრივ შესაძლებელია საავიაციო საწვავთან დაკავშირებული პრობლემების აცილება. წინასწარ დაუკავშირდით საავიაციო საწვავის მიმწოდებლებს და მიწისზედა მომსახურების ადგილობრივ ოპერატორებს, რათა განიხილოთ მომავალი პროცესის ყველა დეტალი. ადგილზე ყოფნისას, გაწყობის დაწყებამდე დაადასტურეთ გამოყენებული შეღავათები საწვავის გადასახადზე. გარდა ამისა ყოველთვის ყურადღებით წაიკითხეთ საწვავის ბილეთები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ინფორმაცია სწორია და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწერეთ ხელი დოკუმენტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება დამატებითი ხარჯების აცილება.

ოლღა შოშინა